Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Fem-Vitaal.nu , zoals deze beschikbaar is gesteld door Fem-Vitaal . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fem-Vitaal is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Fem-Vitaal.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Fem-Vitaal te mogen claimen of te veronderstellen. 

Fem-Vitaal streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op Fem-Vitaal.nu onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Fem-Vitaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Fem-Vitaal.nu op deze pagina.

Algemene voorwaarden
1. Opdrachtnemer zal de kosten in rekening brengen en de opdrachtgever is verplicht deze te betalen. Afspraken dienen  verzet te worden tenminste 24 uur voor de geplande afspraak. Na aankoop wordt nimmer over gegaan tot terug betaling.
2. Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
4. De overeenkomst houdt voor Fem-Vitaal een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis. Fem-Vitaal zal zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwame coach verwacht mag worden.
5. Door het voor akkoord verklaren van de coachovereenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming zijn of haar NAW gegevens en telefoonnummer vast te leggen in het cliƫntenbestand van opdrachtnemer en zo nodig te gebruiken voor administratiedoeleinden.
6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de coachovereenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de coachovereenkomst op te schorten.


Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten. Er is enkel sprake van adviezen, geen medische behandeling. Er is geen sprake van een medisch advies en bij vragen van medische aard of dermate gezondheidsklachten dient ten aller tijde contact opgenomen te worden met behandelend arts of huisarts.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie, training of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
3. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.


Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesgesprekken.


Klachtenprocedure
1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij of zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtnemer. 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen richting om tot een oplossing te komen


Fem-Vitaal draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches